Detta är de flesta av Halland större svampar. Några medtagna är dock inte ens äkta svampar. 
Listan är preliminär och behöver kommentarer:
wahlens@minmail.net
Röda = rödlistade
Övriga färger för min uppläggning = utan betydelse
Där det fattas länkar nedan har jag inte funnit någon art i Halland inom familjen/gruppen.
Huvuddelen av artlistan för Halland är hämtad från
Fungus info (Dan Olofsson) och SLU:s artdatabanken (där Hylte är inblandat).

Nyheter i svamplistan

Basidiomycota (basidiesvampar)
Agaricomycetes
Agaricales (skivlingar) Agaricaceae Bolbitiaceae Clavariaceae
Coprinaceae Cortinariaceae Entolomataceae
Fistulinaceae Hydnangiaceae Lycoperdaceae
Marasmiaceae Mycenastraceae Nidulariaceae
Pleurotaceae Pluteaceae Pterulaceae
Schizophyllaceae Strophariaceae Tricholomataceae
Tulostomataceae Typhulaceae
Boletales (soppar m fl) Boletaceae Boletinellaceae Calostomataceae
Coniophoraceae Diplocystaceae Gastrellaceae
Gastrosporiaceae Gomphidiaceae Gyroporaceae
Hygrophoropsidaceae Hymenogasteraceae Melanogastraceae 
Octavianinaceae Paxillaceae Protogastraceae
Rhizopogonaceae Sclerodermataceae Suillaceae
Cantharellales (kantareller m fl) Botryobasidiaceae Cantharellaceae Clavulinaceae
Hydnaceae
(Ceratosidiales) Ceratosidiaceae
Hymenochaetales Hymenochaetaceae Schizoporaceae
Phallales (stinksvampar) Geastraceae (jordstjärnor) Gomphaceae Hysterangiaceae
Phallaceae Ramariaceae
Polyporales (tickor, skinn m fl) Albatrellaceae Atheliaceae Boreostereaceae
Corticiaceae Cyphellaceae Cystostereaceae
Fomitopsidaceae Ganodermataceae Gloeophyllaceae
Hapalopilaceae Hyphodermataceae Meripilaceae
Meruliaceae Phanerochaetaceae Podoscyphaceae
Polyporaceae Sistotremataceae Sparassidaceae
Steccherinaceae Tubulicrinaceae Xenasmataceae
Russulales (kremlor m fl) Auriscalpiaceae Bondarzewiaceae Echinodontiaceae
Hericiaceae Lachnocladiaceae Peniophoraceae
Russulaceae Stereaceae
Thelephorales Bankeraceae Thelephoraceae
Tremellomycetidae (gelesvampar)
Auriculariales Auriculariaceae
Ceratobasidiales Ceratobasidiaceae Oliveoniaceae
Christianseniales Christianseniaceae
Dacryomycetales Cerinomycetaceae Dacryomycetaceae
Filobasidiales Filobasidiaceae
Tremellales Exidiaceae Hyoloriaceae Syzygosporaceae
Tremellaceae Tremellodendropsidaceae
Tulasnellales Tulasnellaceae
Uredinomycotina (rostsvampar)
Uredinomycetes
Atractiellales Chionoshpaeraceae Phleogenaceae
Microbotryales Microbotryaceae
Septobasidiales Septobasidiaceae
Uredinales Coleosporiaceae Cronartiaceae Melanpsoraceae
Phragmidiaceae Pucciniaceae Pucciniastraceae
Sphaerophragmiaceae Uropyxidaceae
Osäker ordning Platygloeaceae
Ustilaginomycotina (sotsvampar)
Ustilaginomycetes
Exobasidiales Exobasidiaceae
Tilletiales Tilletiaceae
Ustilaginales Ustilaginaceae
Ascomycota
Ascomycetes
Boliniales Boliniaceae
Diaporthales Melanconidaceae Valsaceae
Dothideales Botryosphaeriaceae Dothideaceae
Erysiphales Erysiphaceae
Helotiales Bulgariaceae Dermateaceae Geoglossaceae
Helotiaceae Hyaloscyphaceae Leotiaceae
Sclerotiniaceae Microglossum (utan familj)
Hypocreales Bionectriaceae Clavicipitaceae Hypocreaceae
Nectriaceae
Hysteriales Hysteriaceae
Mycosphaerellales Mycosphaerellaceae
Pezizales Ascobolaceae Discinaceae Helvellaceae
Morchellaceae Pezizaceae Pyronemataceae
Sarcoscyphaceae Sarcosomataceae
Phyllachorales Phyllachoraceae
Pleosporales Didymosphaeriaceae Leptosphaeriaceae Phaeosphaeriaceae
Pleosporaceae Sporormiaceae Venturiaceae
Pyrenulales Pyrenulaceae
Rhytismatales Rhytismataceae
Sordariales Coniochaetaceae Lasiosphaeriaceae Nitschkiaceae
Sordariaceae
Xylariales Diatrypaceae Hyponectriaceae Xylariaceae
Zygomocota, Zygomycetes
Mucorales Mucoraceae
Myxomocota, Myxomycetes (Protozoa)
Liceales Cribrariaceae Reticulariaceae
Physarales Physaraceae
Stemonitales Stemonitidaceae
Trichiales Arcyriaceae
Protosteliomycetes (Protozoa)
Protosteliales Ceratiomyxaceae